یکصد و هجدهمین کارگاه آموزشی بهره وری در شرکت حمل و نقل ریلی رجا برگزار شد

دوره " مدیریت اقتصادی بنگاه با رویکرد مدیریت بهره وری " روزچهار شنبه مورخ ۱۳ دی ماه سال جاری با حضور مدیران شرکت حمل و نقل ریلی رجا ، توسط مرکز مدیریت بهره وری ایران در محل مجتمع شرکت با موفقیت و رضایت ۸۴ درصدی شرکت کنندگان برگزار شد.