یکصد و شانزدهمین کارگاه آموزشی بهره وری در بانک ملت برگزار شد

دوره " مدیریت اقتصادی بنگاه با رویکرد مدیریت بهره وری " روز دوشنبه مورخ ۱ آبان ماه سال جاری با حضور مدیران بانک ملت ، توسط مرکز مدیریت بهره وری ایران در محل ساختمان مرکزی با موفقیت و رضایت ۸۶ درصدی شرکت کنندگان برگزار شد.