اساتید ما

نام : فرشید

نام خانوادگی : شکرخدایی

سمت : رییس هیات مدیره

سوابق اجرایی
   

نام : عباس

نام خانوادگی : صادقی

سمت : مدیرعامل

سوابق اجرایی

نام : احسان

نام خانوادگی : جنتی فرد

سمت : عضو هیات مدیره

سوابق اجرایی

نام:ایمان

نام خانوادگی:آزمون

سمت:مسئول اجرایی مرکز اندازه گیری شاخص رضایت کارکنان

سوابق اجرایی
   

نام : محمد

نام خانوادگی : فخر

سمت : مشاور و استاد دوره های آموزشی سیستم های مدیریتی

سوابق اجرایی