یکصد و ششمین کارگاه آموزشی ویژه مدیران ارشد در شرکت تولید محور خودرو برگزار شد

دوره " مدیریت اقتصادی بنگاه با رویکرد مدیریت بهره وری ویژه مدیران ارشد" یکشنبه مورخ ۱۸ مهرماه سال جاری با حضور مدیران ارشد شرکت تولید محور خودرو، توسط مرکز مدیریت بهره وری ایران در محل شرکت تولید محور خودرو با موفقیت و رضایت ۷۹ درصدی شرکت کنندگان برگزار شد.