یکصد و هشتمین کارگاه آموزشی ویژه مدیران ارشد در شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان برگزار شد

کارگاه مدیریت اقتصادی بنگاه با رویکرد بهره وری در شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان برگزار شد.

این دوره برای آشنایی مدیران ارشد در جهت پیاده سازی چرخه استقرار بهره وری بوده است. از آنجایی که شرکت از دو سال گذشته به عضویت مرکز مدیریت بهره وری درآمده و به رشد خوبی در شاخص های بهره وری به دلیل کنترل بهای تمام شده دست یافته است، از طرف مدیریت عامل آن سازمان درخواست برگزاری استقرار چرخه بهره وری اعلام گردید که با موافقت مرکز مدیریت بهره وری ایران دوره آموزشی در روز یکشنبه مورخ ۱۷ بهمن ماه در محل آن سازمان با حضور تمامی مدیران ارشد برگزار شد.