برگزاری یکصد و چهارمین کارگاه آموزشی ویژه مدیران ارشد در شرکت امداد خودرو سایپا برگزار شد

 

دوره " مدیریت اقتصادی بنگاه با رویکرد مدیریت بهره وری ویژه مدیران ارشد"، یکشنبه مورخ ۱۲ اردیبهشت ماه سال جاری با حضور  مدیر عامل ، اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد شرکت امداد خودرو سایپا ، توسط مرکز مدیریت بهره وری ایران در محل شرکت امداد خودرو سایپا با موفقیت و با رضایت ۸۱ درصدی شرکت کنندگان برگزار گردید.